Podmínky použití

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností FUTURE EXPERT TECHNOLOGIES F.E.T. LTD, ID: 300079, 54 Sittika Chanoum, P. C. 6051, Larnaca, Cyprus (dále jen „Provozovatel“) a dalšími osobami, uživateli webových stránek www.casinomapper.com a souvisejícího emailového systému (dále jen „Uživatel“). Dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky a emailového systému a další související právní vztahy.
  2. Znění podmínek použití může Provozovatel měnit či doplňovat. Nová verze nabývá účinnosti ode dne zveřejnění na webových stránkách.
 2. VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A EMAILOVÉHO SYSTÉMU

  1. Přístup do emailového systému je podmíněn zadáním platné emailové adresy Uživatele.
  2. Uživatel nesmí v rámci webové stránky a emailového systému, používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server Provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
  4. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku a emailový systém bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce a v emailovém systému.
  5. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku a emailový systém bere na vědomí, že obojí nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE A UŽIVATELE

  1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku i emailový systém jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Provozovatel.
  2. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním své emailové adresy a přezdívky, dále jen „osobní údaje“.
  2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely zasílání vyžádaných emailových sdělení, případně dalších obchodních sdělení Provozovatelem.
  3. Osobní údaje Uživatele mohou být předávány třetím osobám a mohou být předávány do zahraničí. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
  6. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel (čl. 4.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  7. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na adresu Uživatele a se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem či třetími osobami na adresu Uživatele.
 5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky a emailového systému obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí kyperským právem.
  2. Kontaktní údaje Provozovatele: Adresa: 54 Sittika Chanoum, P. C. 6051, Larnaca, Cyprus 

 

TOP Casína
1. 2500 Kč + 20 ZD Hrát teď Recenze
2. 600€ + 25 ZD Hrát teď Recenze
3. 300 ZD Hrát teď Recenze
4. 2500 Kč + 100 ZD Hrát teď Recenze
5. 10 000 Kč Hrát teď Recenze
6. 2500 Kč + 20 ZD Hrát teď Recenze
7. 5600 Kč + 50 ZD Hrát teď Recenze